0(0)

PowerPoint (CAI)

Description

Microsoft PowerPoint

        เป็นโปรเเกรมในการนําเสอนได้ในหลายรูปเเบบ  ไม่ว่าจะเป็นนําเสนอ เเบบเป็นอักษร ภาพ หรือเสียง โดยตัวโปรเเกรมนั้นสามารถนําสือเหล่านี้มาผสมผานได้ อย่าบงลงตัวเเละมีประสิทธิภาพมากที่สุด

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)

เป็นสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง ซึ่งใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอสื่อประสมอันได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟฟิก แผนภูมิ กราฟ วิดีทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียน หรือองค์ความรู้ในลักษณะที่ ใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียนมากที่สุด

โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ ก็คือ สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และกระตุ้นให้เกิดความต้องการที่ จะเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นตัวอย่างที่ดีของสื่อการศึกษาในลักษณะตัวต่อตัว ซึ่งผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ หรือการโต้ตอบพร้อมทั้งการได้รับผลป้อนกลับ (FEEDBACK) นอกจาก นี้ยังเป็นสื่อ ที่สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถที่จะประเมิน และตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนได้ตลอดเวลา

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคือการนำเสนอบทเรียนโดยอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความต้องการของผู้เรียนเองหรือเรียนจนเกิดความเข้าใจในบทเรียน

PowerPoint (CAI)

What Will I Learn?

 • แนะนำบทเรียน
 • รู้จักกับ Microsoft PowerPiont
 • Power Point คืออะไร
 • หลักการทำงานของ PowerPoint
 • ลักษณะการของโปรเเกรม Power Point
 • ประโยชน์ของโปรแกรม PowerPoint
 • คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคืออะไร
 • องค์ประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 • ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 • คุณลักษณะสำคัญของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 • ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 • ข้อพึงระวังของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 • เมนูและแถบเครื่องมือ PowerPiont (แท็บ Ribbon)
 • การทำระบบ Login เพื่อลงชื่อเข้าใช้
 • การเชื่อมโยงไฮเปอร์ลิงค์
 • การทำแบบทดสอบให้แสดงเครื่องหมายถูก-ผิดด้วย Trigger
 • การสร้างเกมเปิดป้ายจับคู่ด้วย Trigger
 • การแสดงคะแนนสอบ
 • โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน PowerPoint (Plugins)

Topics for this course

23 Lessons

แนะนำบทเรียน?

สาระสำคัญ Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับการสร้างงานนำเสนอข้อมูล (Presentation) ซึ่งถูกนำไปใช้อย่างกว้างกวาง เพราะมีรูปแบบการใช้งานอย่างกว้างขวาง เพราะมีรูปแบบการใช้ที่เรียบง่าย สามารถสร้างงานนำเสนอได้สวยงาม สามารถแต่งเติมให้มีลูกเล่น และสร้างเสน่ห์ในการนำเสนอได้อย่างยืดหยุ่น Microsoft PowerPoint จึงเป็นโปรแกรมนำเสนอที่นิยมใช้กันมาก หลากหลายสาขา ทั้งในด้านธุรกิจ และเครื่องมือในด้านการศึกษา และงานนำเสนอในกิจกรรมต่างๆ โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการรวบรวมความรู้ แนวคิด ผลงาน แล้วเรียบเรียงให้ผู้รับฟังการนำเสนอสามารถเข้าใจอย่างรวดเร็ว หรือโน้มน้าวให้เกิดความเชื่อ หรือ ประทับใจตามแต่วัตถุประสงค์ของผู้นำเสนอ ซึ่งโปรแกรม Microsoft PowerPoint ถูกนำมาใช้ทางการศึกษาในการสร้างสื่อ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ทางสื่อการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ใช้การเขียน การใช้แผ่นใส เป็นสื่อในการนำเสนอข้อมูลให้ผู้เรียน ก็เปลี่ยนเป็นการสร้างสื่อนำเสนอข้อมูลโดยโปรแกรม Microsoft PowerPoint แทน เพราะสะดวก รวดเร็ว และสามารถสร้างเนื้อหาได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งข้อความ รูปภาพ เสียง วีดีโอ จุดประสงค์ 1. อธิบายส่วนประกอบและคุณสมบัติของเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างงานนำเสนอ ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2. สร้างงานนำเสนอโปรแกรม Microsoft PowerPoint ในรูปแบบได้ 3. จัดการสไลด์ในชิ้นงานนำเสนอ โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในรูปแบบต่างๆได้ 4. ใช้มุมมองในการสร้างงานนำเสนอโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได้

รู้จักกับ Microsoft PowerPoint

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เครื่องมือของโปรแกรม

เนื้อหาบทเรียน

โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน PowerPoint (Plugins)

Free