0(0)

การสร้าง Infographic ด้วยโปรแกรม Microsoft Powerpoint

Description

Infographic กับ Powerpoint

เป็นการรออกแบบหน้าจองานในโปรแกรม Powerpoint .ในรูปแบบตัวหนังสือ สารสนเทศมาอยู่ในรูปแบบ Infographic

การสร้าง Infographic ด้วยโปรแกรม Microsoft Powerpoint

Topics for this course

7 Lessons

Infographic คืออะไร

รู้จัก info
ประเภท Infographic

เครื่องมือและการใช้งานใน powerpoint

การสร้าง Infographic

Free