0(0)

Kidbright เบื้องต้น

About Course

การคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) เป็นทักษะการคิดรูปแบบหนึ่งที่ใช้กระบวนการคิดวิเคราะหลากหลาย ลักษณะเพื่อแก้ปัญหา (Problem-solving) อย่างมีเหตุผลและมีขั้นตอน การแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นยังจำเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยคำถามที่มีทั้งทาง มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและมีช่องทางในการหาคำตอบ/คำอธิบายภายใต้บริบท ของแต่ละปัญหานั้น ๆ

Description

ชื่อหลักสูตร Kidbright เบื้องต้น

จำนวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง

โดย : ศุภกานต์ รินวงศ์

Kidbright เบื้องต้น

What Will I Learn?

  • 1.แนะนํา KidBright
  • 2.บล็อกพื้นฐาน
  • 3.การเขียน code เบื้องต้น
  • 4.การเชื่อมต่อเซนเซอร์ภายนอก
  • 5.การเขียน code ให้บอร์ดทํางานหลายหน้าที่
  • 6.การใช้งานบอร์ดแบบ IoT
  • 7.การต่อยอดบอร์ด KidBright

Topics for this course

26 Lessons

แนะนํา KidBright

KidBright จากจินตนาการสู่ความเป็นจริง3:17
เราจะสร้างชุดคำสั่งได้อย่างไร ?
KidBright คืออะไร ?
Kidbright IDE คืออะไร ?
Block-structured programming แตกต่างจากการเขียนโปรแกรมทั่วไปอย่างไร ?
เซนเซอร์พื้นฐานบน kidbright
ส่วนประกอบ ของ Kidbright
kidbright ทำอะไรได้บ้าง
ที่มา

บล็อกพื้นฐาน

การเขียน code เบื้องต้น

การเชื่อมต่อเซนเซอร์ภายนอก

การเขียน code ให้บอร์ดทํางานหลายหน้าที่

การใช้งานบอร์ดแบบ IoT

การต่อยอดบอร์ด KidBright

Free