0(0)

Python Basic

Description

ในบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมในภาษา Python ในพื้นฐานจนถึงระดับสูง เราจะสอนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษา Python ในเบื้องต้น โครงสร้างของภาษา ตัวแปรและประเภทข้อมูล ตัวดำเนินการ อาเรย์และฟังก์ชัน และนอกจากนี้เรายังครอบคลุมการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) ในภาษา Python บทเรียนของเราจะเป็นการเขียนโปรแกรมบน Console และเป็นแบบ Interactive shell เป็นส่วนมากและเราใช้ Python เวอร์ชัน 3 ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดซึ่งจะมีบางอย่างที่แตกต่างจากเวอร์ชันก่อนหน้า ในบทเรียนมีตัวอย่างและคำอธิบายเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจในหลักของภาษา Python มากขึ้น

Python Basic

What Will I Learn?

  • เครื่องมือเเละการติดตั้ง
  • พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา Python
  • การใช้งานตัวแปร
  • การใช้งานคำสั่งพื้นฐาน
  • การสร้างและใช้งานฟังก์ชัน

Topics for this course

18 Lessons

เครื่องมือและการติดตั้ง?

เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบและเขียนโค้ด และการติดตั้งชุดคำสั่ง ภาษา python
เครื่องมือที่ใช้และการติดตั้ง
วิดิโอประกอบการติดตั้ง

โครงสร้างภาษา Python?

เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงของภาษา Python ในภาษาคอมพิวเตอร์นั้นมีโครงสร้างของภาษาเช่นเดียวกับภาษาของมนุษย์เรา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถูกกำหนดเพื่อเป็นรูปแบบและวิธีในการเขียนโปรแกรมในภาษา Python มันใช้สำหรับควบคุมวิธีที่คุณจะเขียนโค้ดของคุณเพื่อให้เข้าใจโดยตัวแปรภาษาหรือคอมไพเลอร์

ตัวแปรและการกำหนดค่าของตัวแปร?

การประกาศตัวแปรและการนำตัวแปรไปใช้งานในโปรแกรม

การรับค่าและการแสดงผล?

การรับค่าและการแสดงผลพื้นฐานในภาษา Python ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่โปรแกรมต้องมีสำหรับการติดต่อกับผู้ใช้

ตัวดำเนินการในภาษา Python?

ตัวดำเนินการคือกลุ่มของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ทำงานเหมือนกับฟังก์ชันแตกต่างกันตรงไวยากรณ์หรือความหมายในการใช้งาน

การกำหนดเงื่อนไข?

การควบคุมการทำงานโปรแกรมด้วยคำสั่ง if, if else และ elif เพื่อให้โปรแกรมสามารถทำงานซับซ้อนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การใช้ Loop และฟังก์ชันการทำงาน?

การควบคุมการทำงานโดยการใช้คำสั่ง while loop และ for loop ให้โปรแกรมทำซ้ำหรือวนซ้ำและการสร้างและการใช้งานฟังก์ชันในเบื้องต้น เช่น Default Argument และ Keyword Augment

Workshop?

ทดลองทำ