Innovation Lampang

Somchai Muangmun

วันพุธ, 03 29th

Last update11:07:28 PM

การจัดการความรู้ ปฐมวัย

*******สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ได้จัดทำกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการปฐมวัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย” ซึ่งผู้ดำเนินการได้แก่นายสมพร นาคพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูปฐมวัย โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ

 โรงเรียนเครือข่ายศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ และโรงเรียนทั่วไป จำนวน 30 คน นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจากท่านที่ปรึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายเรวัติ สุธรรม นายอุดม พรมแก้วงาม และ นายณรงค์ คิดอ่าน ได้ให้แนวคิดแนวปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมการจัดการความรู้ในครั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 นายสมบัติ สุทธิพรมณีวัฒน์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิด และร่วมแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

*******สรุปสาระสำคัญจากกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) การบริหารจัดการปฐมวัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่โรงเรียนบ้านปงสนุกได้ดำเนินการ และได้นำสาระสำคัญจากแนวคิดแนวปฏิบัติที่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย จากการร่วมแสดงความคิดเห็น (share Idea) ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม KM ในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการปฐมวัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย”  มีดังนี้

*******1. การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาการเด็กปฐมวัย นับว่าเป็นเป้าหมายสำคัญต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย และเป็นการสร้างความไว้วางใจให้แก่ผู้ปกครองในด้านความปลอดภัย โดยมีการปรับปรุงห้องเรียนให้สวยงาม มีแสงสว่างที่เพียงพอ สีของอาคารและห้องเรียนมีความสว่างและสดใสเหมาะกับวัยของเด็ก ความสะอาดของห้องเรียนและอาคารสถานที่ปฐมวัยนับว่าเป็นเป้าหมายสำคัญหนึ่งที่โรงเรียนจะต้องคำนึงถึง

*******2. การบริหารจัดการด้านภาวะโภชนาการ การฝึกให้เด็กรู้สึกใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง เช่น การใช้ช้อนใช้ส้อมการคำนึงถึงคุณค่าของอาหารที่เด็กปฐมวัยพึงได้รับ โดยมีการตรวจสอบด้านคุณค่าของอาหาร จากผู้รับเหมาทำอาหารโดยมีการผลัดเปลี่ยนผู้รับเหมาอาหาร ในแต่ละสัปดาห์

*******3. การมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ปกครอง นับว่า เป็นจุดเด่นของโรงเรียนบ้านปงสนุกที่ผู้ปกครองได้ให้ ความร่วมมือเป็นอย่างดี ได้แก่ การให้ทุนทรัพย์ในการจัดหาและจัดซื้อสื่อ การเข้าร่วมจัดห้องเรียนปฐมวัย รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำในการส่งเสริมคุณภาพเด็กปฐมวัย นอกจากนี้ ยังร่วมบริจาคทุนทรัพย์ในการจ้างผู้ดูแลเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นครูผู้ช่วยครูและสำคัญเป็นค่าจัดทำสื่อเสริมเพื่อฝึกพัฒนาการเด็ก โดยให้ผู้ปกครองไปร่วมทำกิจกรรมกับเด็กที่บ้าน

*******4. การจัดประสบการณ์ตามกิจกรรมประจำวัน ได้ใช้หลักการและแนวคิดของมอนเทสซอรี ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งในด้านพัฒนาการทางภาษา ทักษะการสังเกต รวมทั้ง การเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้านอกจากนี้ การพิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนปฐมวัย นับว่า มีความสำคัญจึงต้องคำนึงถึงบุคลิกลักษณะที่เหมาะสมของครูผู้สอน ด้วยทั้งในด้านวัยและบุคลิกภาพ

*******5. การเตรียมการแก่เด็กก่อนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล ได้เปิดชั้นเตรียมอนุบาลเพื่อเป็นการฝึกความพร้อมและประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัยในชั้นเรียนดังกล่าว โดยมีการประสานสัมพันธ์กับชุมชนจามเทวี ซึ่งส่งผลให้เด็กปฐมวัยในชั้นเตรียมอนุบาล สามารถเรียนในระดับชั้นอนุบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

*******6. ภาวะผู้นำของผู้บริหาร จะเป็นปัจจัยหนึ่งในการบริหารจัดการระดับปฐมวัยให้เกิดประสิทธิภาพ ผู้บริหารต้องมีการเสริมแรงให้แก่ ครูผู้สอนปฐมวัย ผู้บริหารต้องมี Concept ที่ชัดเจน ในการบริหารจัดการปฐมวัย รวมทั้งปรัชญา หลักการและแนวคิดของการจัดการศึกษาปฐมวัยด้วยด้านการจัดนิทรรศการเรียนรู้ปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดที่มีผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 

มีโรงเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ จำนวน 8 โรงเรียน ดังนี้คือ

1. โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา
2. โรงเรียนบ้านบุญนาค
3. โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา)
4. โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ
5. โรงเรียนบ้านปงสนุก
6. โรงเรียนบ้านแม่เฟือง
7. โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา
8. โรงเรียนสบพลึง

Leave your comments

0
terms and condition.

People in this conversation

Comments (2)

คุณอยู่ที่: Home การจัดการความรู้ การศึกษาปฐมวัย การจัดการความรู้ ปฐมวัย